TOKYO

Grupo de Capoira Regional Tempo
site japonese
E-mail: Lyúta Suda(Ligeirinho)

custa de aula/lesson fee 1500yen
Roda de sábado 0yen
Quarta-feira
Whednesday
beginner
19:00~
20:00
advance
20:00~
21:30
GeinouKadensha
map map2
6-12-20 NishiShinjuku,Shinjuku-ku,TOKYOMarunouti-sen,
Nishi shinjuku-eki
JR,Shinjuku-eki
Quinta-feira
Thursday
Sexta-feira
Friday
beginner
19:00~
20:00
advance
20:00~
21:30
Kashiwagi Tiiki Center
B1F tamokuteki-hall
map map2
2-3-7,kita-shinjuku,shinjuku-ku,Tokyo Marunouti-sen,
Nishi shinjuku-eki
JR,Shinjuku-eki
Segunda-feira
Monday
beginner
19:10~
20:10
advance
20:00~
21:30
GeinouKadensha
map map2
6-12-20 NishiShinjuku,Shinjuku-ku,TOKYOMarunouti-sen,
Nishi shinjuku-eki
JR,Shinjuku-eki
Sábado
Saturday
beginner
18:20~
19:20
advance
19:30~
21:00
GeinouKadensha
map map2
6-12-20 NishiShinjuku,Shinjuku-ku,TOKYO Marunouti-sen,
Nishi shinjuku-eki
JR,Shinjuku-ekiVolta